Handtransplantation har utförts på flera ställen i Europa, men hittills ej i Skandinavien. Resultaten bedöms nu vara så lovande att vi vill kunna erbjuda svenska patienter detta behandlingsalternativ. För att utreda det eventuella behovet av handtransplantation i Stockholmsregionen och möjligheterna att starta upp en handtransplantationsverksamhet bildades våren 2013 en multidisciplinär arbetsgrupp, kallad ”Hand Composite Transplantation Stockholm” (HCTS). HCTS är ett samarbete mellan handkirurgiska kliniken (Södersjukhuset), transplantationskirurgiska kliniken (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge) och enheten för rekonstruktiv plastikkirurgi (Karolinska Universitetssjukhuset Solna).

 

Ett initiativ till ett nationellt samarbete kring handtransplantationer har även tagits av Svensk Handkirurgisk förening under hösten 2013. Avsiktsförklaringar att starta en handtransplantationsverksamhet har gjorts från de handkirurgiska enheterna i Stockholm, Göteborg och Malmö i nära samarbete med respektive transplantationsklinik. Resterande fyra handkirurgiska enheter har hittills inte haft för avsikt att starta en handtransplantationsverksamhet, men deltar i samarbetet.

 

Initiativet har för avsikt att skapa transparens och reproducerbarhet samt stimulera till kunskapsinhämtning och lärande om handtransplantationer. Genom ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan alla involverade discipliner är avsikten att skapa optimala rutiner och bästa möjliga interkollegiala kommunikation.  Eftersom detta är ett medicinskt område i stark utveckling anser vi det viktigt att kontinuerligt dokumentera och uppdatera rutiner och rekommendationer.

 

Arbetsgruppen HCTS

Handtransplantationsverksamhet ställer krav på kompetens från många discipliner och ett omfattande tvärprofessionellt samarbete. HCTS har sedan sitt bildande successivt knutit kompetenser från flera viktiga områden till arbetsgruppen.

 

 

Arbetsgruppens medlemmar:

Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Transplantationskirurg, infektionsläkare, patolog, transplantationskoordinator, donationsansvarig sjuksköterska, klinisk immunolog, psykiatriker

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Rekonstruktiva plastikkirurger, donationsansvarig sjuksköterska, psykolog

Södersjukhuset

Handkirurger, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, koordinator, kurator, donationsansvarig sjuksköterska, narkosläkare, pressansvarig

Bräcke diakoni armprotesenheten

Arbetsterapeuter

Ansvarig utgivare Marianne Arner