Våra händer är viktiga såväl för funktion som för kommunikation och social kontakt. Personer som på grund av skada eller sjukdom mister en eller båda händerna erbjuds protesanpassning, men proteser kan aldrig ersätta känsel och finare funktioner i handen. Handtransplantation är en ny behandlingsform avsedd för vuxna individer som råkat ut för hand/arm amputation eller extrem förlust av funktion i handen/armen på grund av skada eller sjukdom.

 

Den första lyckade handtransplantationen genomfördes i Frankrike 1998 och sedan dess har ett hundratal transplantationer genomförts internationellt, dock ingen hittills i Skandinavien. Handtransplantationer har varit kontroversiella eftersom det behövs livslång immundämpande medicinering efter operationen vilket medför vissa risker. Dessa risker måste vägas mot de livskvalitetsvinster som en person kan få genom att återfå handfunktion. Urvalet av lämpliga personer för den nya behandlingen och information till dessa är avgörande för slutresultatet.

 

Handtransplantation kan övervägas som behandling när all annan konventionell rekonstruktiv kirurgi inte kunnat återskapa tillfredställande funktion. Kandidater för en eventuell transplantation är personer som har förlorat antingen en eller båda händerna/armarna på någon nivå från handen till överarmen. Individer som enbart har förlorat ett fingrar eller har förlorat hela armen från axeln är inte lämpade för handtransplantation.

 

 

Vem som kan bli kandidat för en handtransplantation

För att kunna bli kandidat för en handtransplantation bör personen i fråga uppfylla följande kriterier:

  • Vara mellan 20 och 65 år
  • Ha en dubbelsidig eller, i vissa särskilda fall, en enkelsidig amputation av handen/armen orsakad av skada eller sjukdom
  • Inte ha någon allvarlig bakomliggande sjukdomshistoria samt kroniska virusinfektioner, såsom HIV eller Hepatit C
  • Kunna ta immundämpande läkemedel
  • Ingen sjukdomshistoria av cancer de senaste fem åren
  • Ha genomgått invändningsfri särskild utredningsgång, som bland annat inkluderar anatomisk kartläggning och psykologisk utvärdering
  • Ha provat olika handproteser utan positiv effekt på funktion och livskvalitet

Blindhet och höggradig synnedsättning kan stärka indikationen för en transplantation, eftersom dessa individer är än mer beroende av handens känsel och kan ha svårt att klara sig med protes.

 

Amputationsmönster

Amputation i handledsnivå eller underarmsamputation har bästa förutsättningarna för ett bra funktionellt resultat. Indikation kan också finnas vid amputation av benen i handen och handleden utan kvarvarande grepp. Vid amputationer ovanför den nedre tredjedelen av underarmen finns risk att muskler har förkortats och att tillräcklig senvävnad inte finns kvar för att koppla till donatorshanden. Detta leder till ett sämre funktionellt resultat och kan därför begränsa möjligheten till transplantation. För bästa slutresultat behöver armen ovanför om amputationen vara oskadad.

 

Ingreppet och tiden efter

Den mänskliga handen består av 27 ben, 28 muskler, 3 stora nerver, 2 stora artärer, vener, flera senor och mjukdelsvävnad. En handtransplantation är en komplex och lång operation, vanligen över 8 timmar. Det operativa ingreppet innefattar många steg, däribland benfixering, sammankoppling av artärer och vener och reparation av senor och nerver.

 

En transplantation förutsätter att någon avliden person har gett sitt medgivande till att donera sina händer. De donerade händerna skall även passa mottagaren. Väntan kan därför bli lång och tidpunkten för en transplantation kan inte förutses. Patienter som väntar på en handtransplantation kan komma att kallas in när som helst till sjukhuset för själva operationen. När man anser att patienten är tillräckligt stabil förflyttas denne till en avdelning för att få speciellt utformad vård för handtransplanterade patienter. Man kan förvänta sig att vara kvar på sjukhuset någonstans mellan fyra veckor till tre månader. Vårdtiden på sjukhuset beror på ett antal faktorer, bland annat på hur mycket stöd och hjälp som man har hemma, avståndet från hemmet till sjukhuset för uppföljande vård samt eventuella komplikationer som kan uppstå i återhämtningen.

 

Efter transplantationen kommer patienten igång med ett specialanpassat träningsschema. Träningsschemat är väldigt intensivt och kräver att patienten är motiverad. Ofta innebär det en tidsåtgång på över 8 timmar träning per dag. Det är ytterst viktigt att följa schemat då det förbättrar möjligheterna till funktionalitet och känsel i den nya handen/armen.

 

Immundämpande läkemedel

Att genomgå en handtransplantation innebär att man får en vävnad som är främmande för ens egen kropp. Detta innebär att mottagarens immunförsvar försöker stöta bort den nya handen/armen. För att undvika detta måste patienten behandlas med immundämpande läkemedel livslångt. Att behandlas med immundämpande läkemedel kan medföra biverkningar på andra organsystem och innebära en ökad risk för infektioner och tumörer. Därför är det mycket viktigt att patienten undersöks noggrant innan en handtransplantation och är väl insatt och medveten om vad som kommer att krävas.

 

I Stockholm bildades 2013 i samarbete mellan Transplantationskliniken på Karolinska Sjukhuset Huddinge och Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset en multiprofessionell arbetsgrupp som samarbetat för att bygga upp kompetensen kring handtransplantationer och kunna erbjuda den nya behandlingen till de patienter som är intresserade och lämpade. Kontakta oss gärna för mer information eller intresse.

Intresseanmälan

Ditt namn*

Din e-post adress*

Meddelande*

OBS! Dina uppgifter som du uppger kommer ej på något sätt spridas och används endast inom HCTS arbetsgrupp för att komma i kontakt med dig.


Ansvarig utgivare Marianne Arner